Opdateret: 13-04-2018

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 18,30.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,30.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19,00-21,30 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.


T.b.a.


 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 05.04.2018

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Alle medlemmer, undtagen Birthe, meldt afbud

DAGSORDEN

1 Velkommen til Tytte, derefter valg til udvalg.

Tytte, der er indtrådt efter Bo, blev budt velkommen. Bemanding af udvalg blev ændret således: Præstegårdsudvalg Jørgen, Tytte og Elise. Kirkeudvalg Lis, Elise og Johannes. Aktivitetsudvalg Jørgen, Birthe, præsterne og organisten.

2 Referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3 Årsregnskab 2017.

Årsregnskab for Køng-Svinø Menighedsråd cvr-nr. 65982919, der er afleveret den 22-02-2018 kl. 22.22, blev godkendt uden yderligere kommentarer.

4 Persondataforordning.

Materiale blev omdelt, punktet behandles på næste møde.

5 Ny ferielov.

Elise omdelte materiale og gennemgik overgangsordningen til 2020, hvor der skal afholdes ferie i samme kalenderår som ferien optjenes.

6  Kirkeudvalg.

Svinø kirke Der er konstateret et uforholdsmæssigt stort El forbrug. Kirsten Andersen  spørges  om hvorledes anlægget betjenes. Status på næste møde.  Lis gennemgik tilbud på arbejdet med at sætte Mettes navn på præstetavlen i Svinø. Tilbuddet , hvor hele ydelsen  købes, blev valgt.

Køng kirke  Arbejdet med tårnet forløber planmæssigt og hele kirken kalkes August – September  2018. Ved fremtidige budgetindmeldinger skal årlig kalkning af tårnet, stå som en permanent post. Aht. til vores nabo udskydes arbejdet med kirkegårdsmuren til efter høst og laves som besluttet med håndstrøgne teglsten.

7 Præstegårdsudvalg.

Før vandskadesagen rent økonomisk kan afsluttes, afventes tilbagemelding fra forsikringen. Vi rykker endnu engang for svar.

8 Aktivitetsudvalg.

4. Maj på Svinø kl. 19.30. Arrangementet arrangeres af organisationen Folk og Sikkerhed. Vores opgaver er følgende:

Mette: gudstjeneste

Elise: Forsamlingshus lys, kransenedlæggelse

Bent-Erik: tale

Carsten: Krans og blomster.

Tilmeldte menighedsrådsmedlemmer skal  møde kl. 19.00

Mette, meddelte at udover sædvanlige eksterne deltagere, har yderligere et par stykker fra England og New Zealand, meldt deres deltagelse. (glædeligt)

9 Kontaktperson.

Intet

10 Kirkeværge.

Bent-Erik udtrykte tilfredshed med at vi er kommet gennem vinteren uden større skader. Han uddelte et forslag til synsrapport, som blev modtaget med stor tilfredshed.

11 Kassereren.

Kirsten indskærpede reglerne for udfyldelse af udgiftsbilag.

12 Præsterne.

Intet

13 Formanden.

Vi har fået takkekort fra Maren. Brev fra VISDA om ophavsberettiget , beskyttelse af billeder. Mette undersøger i forhold til vores overliggende organisation og giver status. Ny affaldsordning til efterår 2018. Tur med menighedsrådet, forslag til næste møde, hvor også dato fastlægges. Program for syn den 14.04.2018 blev omdelt.

14  Næste møde.

Den 03.05.2018 Kl. 19.00,  BEMÆRK, FREMTIDIGT AFHOLDES ALLE MØDE KL 19.00, året rundt. Praktik:  Elise.

15 Eventuelt.

Hotdogs og Højmesse Palmesøndag. Jørgen udtrykte stor glæde og tilfredshed med dagen, hvor 65-70 mennesker deltog. En fornøjelse at opleve hvordan alle konfirmander deltog aktivt og velforberedt i afvikling af højmessen. Tak Tina. Højmesse 1. Påskedag i Svinø. Det kristne budskab om Jesus død , som kan være vanskeligt helt at forstå, blev omsat til jordnær praktik anno 2018. Tak Mette.

Brev fra Carsten i forbindelse med eventuel arbejdskonflikt Kirsten udtrykte sin misbilligelse med Jørgen`s besvarelse til Carsten.

                                                                                      Ref. Jørgen