Opdateret: 27-06-2019

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 1. august 2019 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 1. august 2019 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

 

T.b.a.
 

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 06.06.2019

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Alle medlemmer, undtagen Johannes og Maren, afbud

 

DAGSORDEN

1.Referat.

Referatet godkendt og underskrevet.

2.Budget.

Budget 2020, foreløbig udmelding afleveret 03-06-2019 10:01 blev behandlet og godkendt.

3.Kirkeudvalg.

Status på igangsatte arbejder. Køng kirke: Der indhentes tilbud  på maling af altertavlen og pletmaling  af hele kirken hos en specialist. Kirkegårdsplan:  Tilbud fra to konsulenter foreligger til næste møde.

4.Præstegårdsudvalg.

Navneskilte til indkørsel, og indgang er nu lavet af Køng Husflidsskole ( flot arbejde )  Status på øvrige igangværende arbejder.

5.Aktivitetsudvalg.

Fælles gudstjeneste 2.  Pinsedag den 10. juni på Bogø, Mette henledte opmærksomheden på arrangementet, der plejer at være velbesøgt og en god oplevelse.

Koncert med Ristolahavens Orkester den 20.juni Svinø kirke kl. 19.30,  praktik Anette og Birthe.

Sommeraften i Køng kirke kl. 19.30, praktik Lis og Elise.

Kristi-Himmelfarts-vandring,var igen i år et stor succes, glædeligt. Birthe køber 8 klapstole til ekstra siddepladser i Konfirmandstuen.

6.Kirkeværge.

Datapolitik. Bent-Erik refererede sine drøftelser med Menighedsrådenes Fællesråd. Det blev besluttet at Bent-Erik, udarbejder kort tekst om vores datapolitik og drager omsorg for offentliggørelse på vores hjemmeside. Herefter betragtes emnet som definitivt afsluttet.

7. Kontaktperson.

Ny ferielov, Carsten og Birthe deltager i  møde hos vores lønkonsulenter den 11.juni.

Opladning af Hybridbil, aftale med  organisten blev godkendt.

Lønregulering, aftale med kirkesanger blev godkendt.

8. Kasserer.

Kirsten erindrede om indsendelse af legitimation til Sydbank.

9.Præsterne.

Kap ikke tråden for oven, Mette meddelte at publikationen er under udarbejdelse og omdelte et eksemplar til hurtigt gennemsyn og evt. bemærkninger.

4.maj  arrangementet på Svinø. Mette udtrykte glæde og tilfredshed med det gode teamworksamarbejde generelt og i særdeleshed i forbindelse med de udenlandske gæsters  deltagelse.

Folkemøde på Møn den 23-24 august, Mette anbefalede alle, der har mulighed for det, til at tage en vagt eller to  ( en god oplevelse ).

10.Formanden.

Ulovlig offentliggørelse i CVR-register, behandles ikke, da alt er OK hos os.

Danske Sømandskirke, på given foranledning var der enighed om et medlemskab.

11. Næste møde.

TORSDAG DEN 01.08. kl. 19.00 Praktik: Birthe

12. Eventuelt.

Intet

 

Ref.: Jørgen