Opdateret: 12-09-2017

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19.00 til senest kl. 21,30.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 5. oktober 2017 kl. 19-21,30 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 


T.b.a.
 

 

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

  Menighedsrådsmøde

  TID: 03.08.2017 kl. 19.00

  STED: konfirmandstuen i Køng

  TILSTEDE: Alle medlemmer, undtagen Mette og Maren, der havde

                     meldt afbud.

  DAGSORDEN

1.  Referat fra sidste møde. Referatet godkendt og underskrevet

  2.  Nyt fra udvalgene:

Køng kirke: Varmeanlæg . Projekt, med tilhørende budgetoverslag, blev godkendt og fremsendes til Provstiudvalget til godkendelse og snarlig igangsættelse.

Pudsning af kirketårn. Johannes fremlagde tilbud på arbejdet. Tilbuddet blev godkendt og arbejdet forventes igangsat ultimo august/primo september. Johannes afholder løbende byggemøder for at sikre projektets rette forløb.  Carsten holder kontrol med forbrug af arbejdstimer. Kirkegårdsmur: Der er ” grønt lys ” for reetablering af  kirkegårdsmur, arbejdet udføres sammen med kirketårnsarbejdet,

Svinø kirke: Arbejdet i MINDELUNDEN går i gang, vores bidrag er, at stille maskiner til rådighed

Præstegård:  Malerarbejdet forventes igangsat i september

Aktivitetsudvalget: Kap ikke tråden for oven, er færdigredigeret og sendt til trykning. Høstgudstjeneste. Alle fremmødte rådsmedlemmer forventes at deltage i praktiske gøremål, fast stab er Johannes, Birthe og Bo.  Konfirmandindskrivning Tina søger for beværtning.

 

3.  Økonomi: Kvartalsrapport for 2.kvartal 2017 blev gennemgået og godkendt og fremsendes til Provstiet.

      Kirsten berettede om samarbejdet med vores nye regnskabsfører, herunder funktionelle arbejdsgange og på sigt større gennemskuelighed i regnskabsrapporterne. Godtarbejde Kirsten.

 

4.  Visions seminar: Færdigbehandles på næste møde.

 

5.  Kontaktperson orienterer: Ny kirkesanger og kirketjener. Stillingsopslag bringes i Sydsjællands Tidende i uge 32. Ansættelsesudvalg: Bo, Birthe, Bent-Erik, Mette, Maren. Ansættelsesmæssige forhold for Tina og Claus er i orden.

  6.  Præsterne orienterer: Intet

 

  7.  Formanden orienterer:  Aftale med sognearkiv godkendt.

       Studietur  bliver den 28.10.2017.      

       Maskinpark renoveres i h t  bevillingsmæssige muligheder.

   8. Eventuelt: En sommeraften på Svinø, var en smuk oplevelse, med ca. 40    

       motiverede deltagere  og  et levende foredrag, leveret af Mette.

   9. Næste møde: Den 07.09.2017. Praktik Birthe

 

REF: Jørgen