Opdateret: 02-07-2018

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 2. august 2018 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 22,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 2. august 2018 kl. 19,00-22,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.


 

T.b.a.

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 07-06-2018 19:00

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Afbud fra Mette Magnusson, Johannes Jensen, Jørgen Toft og Birthe Petersen

 

DAGSORDEN, Carsten Nielsen valgt til referent.

1 Referat af sidste møde.

Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

2 Godkendelse af budget 2019

Budget 2019 afleveret på Økonomiportalen den 24/5-2018 kl. 9:15 blev behandlet og godkendt på MR-mødet uden yderligere kommentarer.

3 Forsøgsordning med Tryggevælde provsti, se bilag under formandsmødet på kirkenettet – personalekonsulent.

Forslag om at i et samarbejde mellem Tryggevælde-, Slagelse- og Stege-Vordingborg-Provsti at ansætte en fuldtids personalekonsulent. Forslaget blev diskuteret og lidt betænkeligheder luftet.

Hvordan stiller denne stilling sig i forhold til den konsulentstøtte vi kan trække på fra MR foreningen?

Betænkeligt at centralisere kontaktpersonopgaver, vi mener at nærhed er en vigtig faktor i forhold til de ansatte.

Generelt en følelse af at det er uklart hvad stillingen omfatter/indeholder.

4 Persondataforordning, samtykkeerklæring for menighedsråd og ansatte. Dataansvarlig

Elise fremlagde forslag til samtykkeerklæring og foreslår Formand og Kontaktperson som Dataansvarlige.

Der skal formuleres en datapolitik for menighedsrådet Bent-Erik kigger på det.

Samtykkeerklæringsformularen blev godkendt og Elise vil inddrage underskrifter.

Elise har genautoriseret DAP brugerne.

5 Sikring af gravsten. Ansøgningsfrist for midler 16. juli 2018

Tidsfristen for ansøgninger til Provstiet for dækning af udgifter ved sikring af ’Bevaringsværdige gravsted’ som specificeret af Arbejdstilsynet nye regler er d. 16/07-2018. Bent-Erik, Lis og Carsten mødes og udarbejder oversigt over de ’risiko sten’ der er bevaringsværdige på Køng og Svinø kirke, så Elise kan have det senest d. 8/7-2018 og udarbejde ansøgningen.

Der skal indhentes tilbud fra en stenhugger.

Det undersøges hvor materialet om de bevaringsværdige sten på Svinø er blevet af.

6 Tilretning af vision og målsætning

Udsat til næste møde.

Nedenstående orienteringer:

7 Kirkeudvalg. Tårnet

Tårnet er blevet filtset ikke sækkeskuret, som Kirsten Trampedach (konsulent National museet) havde foreskrevet. Johannes har påtalt det overfor mureren og kontaktet Kirsten Trampedach for hendes vurdering.

8 Præstegårdsudvalg

Udhusdørene til præstegården, der skal renoveres, laves på en regnvejrsdag (og inden maleren kommer)

Forsikringssagen i forbindelsen med vandskaden i Mettes køkken er ikke afklaret endnu.

9 Aktivitetsudvalg: Koncert på alle tangenter den 19. juli kl. 19,30 i Køng Kirke – En sommeraften på Svinø søndag den 29. juli. Kl. 19,30

Køng 19/07 kl. 19:30: Forplejning: Hvidvin og chips – Elise og Tina står for arrangementet

Svinø 29/07 kl. 19:30: Forplejning: Hvidvin og chips – Birthe står for arrangementet

Tina følger op omkring annoncering til begge arrangementerne.

10 Kontaktperson

Udgår, da Birthe er fraværende

11 Kirkeværge

4 stole til en samlet værdi på ca. 10.000kr er blevet stjålet fra Svinø kirke, det er meldt til politiet, men da det er under forsikringens selvrisiko får vi ingen erstatning. Carsten flytter 4 fletstole fra Køng til Svinø.

Bent-Erik: Skal sølvtøjet låse inde? Kirkeudvalget tager stilling til hvad der skal gøres også mht. dåbsfadet.

Vi forsøger af forsikringsmæssige årsager at låse værdigenstande inde (kirkesølv).

Nøglen til døren i koret i Svinø mangler.

12 Kasserer

Fremlagde Excel-tal strippet for løn fra vores regnskabsfører. MR synes udskrifterne giver god mening og vi vil fortsætte med denne ordning.

Det skal undersøges om El og Vand aftaler i forbindelse med udlejning skal godkendes hvert år.

13 Præsterne

 Tina: Folkemødet i Stege er flyttet til 24/25 August.

7. September kl. 8-13 på sporet af Jesus: der kommer yderligere info.

d. 5-7 Oktober 2018 er der weekend kursus for menighedsrådsmedlemmer i Roskilde stift.

14 Formanden: Reserver den 4. august til turen med menighedsrådet

Maren takker for dåbsgaven som Elise havde købt.

4. August turen går nok til Tybjerg ikke Tyvelse og vi kører i Bus bl.a. pga. det sociale.

15 Næste møde den 2. august (sang – proviant og borddækning?)

Lis står for tingene

16 Eventuelt

Intet

17 Lukket møde

            

                                                                                      Ref. Carsten