Opdateret: 04-11-2019

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

1. Kirkegårdsplan ved Birgitte Fink (kl. 19 – ca. 20,30)

2. Referat af sidste møde.

3. Valg af formand – næstformand – kirkeværge – sekretær – kasserer – kontaktperson – bygningssagkyndig og underskriftberettiget. Husk: alle valgte menighedsrådsmedlemmer skal være tilstede.

4. Budget 2020

5. Kvartalsrapport.

Nedenstående orienteringer:

6. Kirkeudvalg:

7. Præstegårdsudvalg:

8. Aktivitetsudvalg: Hotdogs og højmesse den 17. nov. i Køng kirke kl. 10,30 – Lucia i Svinø kirke den 1. dec. kl. 15,30 – Vi synger julen ind den 4. dec. i præstegården kl. 19,30.

9. Kirkeværge.

10. Kontaktperson.

11. Kasserer.

12. Præsterne.

13. Formand. Lys i koret – Status på yoga – Når du siger farvel (bog til unge der har mistet) - Budgetsamråd

14. Næste møde den 5. dec.

15. Eventuelt.

16. Lukket møde.
 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

Referat fra Menighedsrådsmøde d. 3. oktober i Køng-Svinø Menighedsråd

Afbud fra: Tytte, Jørgen, Maren og Lis. Proviant ved Bent-Erik.

1. Referat af sidste møde.
Referatet blev godkendt. Det blev besluttet, at behandling af revisionsprotokollat 2018 blev tilføjet som punkt 1.a

1.a
- Revisionsprotokollat 2018 er behandlet. Med henvisning til regnskabsførers mail af 30. september 2019 til Zabine Jania Hennings tages protokollatet til efterretning. Protokollatet er underskrevet af de tilstedeværende rådsmedlemmer.

Nedenstående orienteringer:

2. Kirkeudvalg: Skriftligt indlæg fra Lis – kirkegårdsvaser.
Birgitte Finch fremlægger sin kirkegårdsplan for Køng Kirkegård på menighedsrådsmødet d. 7/11 2019.
Der er kommet et overslag fra Tømrermester Ole Larsen på 90.443kr på arbejdet på Svinø kirkes tag og tårnluger. Vi synes, det er dyrt og skal under alle omstændigheder indhente et andet tilbud, når beløbet overstiger 50.000kr.
Det nye flag til Svinø kirke beholdes – uagtet at nogle synes, det er for lille.
Der indkøbes vaser og stativ til begge kirkegårde.

3. Præstegårdsudvalg:
Ruden i konfirmandstuen er skiftet og skilte opsættes snarest.

4. Aktivitetsudvalg:
Allehelgen: Birthe hjælper med kaffebrygning i Køng, og arrangementet afvikles som vanligt.
Birthe laver mad til ”Danmark-spiser-sammen”-arrangement. Kirsten hjælper.

5. Kirkeværge.
Carsten og Bent Erik er i færd med at udarbejde breve til gravstedsejere, hvis sten skal sikres. Udløbne gravsteder på Køng Kirkegård mod naboejendommen (syd) kan nedlægges.

6. Kontaktperson.
Der er styr på kompetencefonds-midlerne

7. Kasserer.
Kirsten har udarbejdet fint skema til kørselsgodtgørelse. Skemaet blev uddelt til de fremmødte.

8. Præsterne.
Ved gudstjenesten d. 22/12 – 4.s. i advent – har foreløbig Bent Erik, Birthe og Johannes meldt sig som læsere. Kontakt Mette, hvis du vil være læser!
Mette og Maren har drøftet behovet for en gudstjeneste d. 29/12 – Julesøndag. Spørgsmålet blev forelagt menighedsrådet, der ikke synes, der var behov for gudstjeneste d. 29/12. Biskoppen skal ansøges om tilladelse til ikke at afholde gudstjeneste d. 29/12.
Mette havde undersøgt og fundet ud af, at et passende regnskabsførerhonorar for et to-sogns-pastorat på vores størrelse ville være ca. 90.000 kr. Da vi har betalt ca. 120.000 kr vil Lise og Kirsten tage et møde med regnskabsføreren for at drøfte, hvorfor udgiften er blevet så stort.

9. Formand.
Der er kommet en forespørgsel om yoga i Køng Kirke. Det blev besluttet, at Mette tager kontakt til Merle (yogainstruktør) og prøver at aftale et forløb, hvor Mette medvirker m. tekstlæsning, bøn el. lign. Der kan indgå i det meditative ved yogaen, således at det bliver et fællesarrangement.

10. Næste møde den 7. nov. proviant Birthe.

11. Eventuelt.
Intet

12. Lukket møde.
Intet                                                                   Referent
Mette Magnusson