Opdateret: 26-10-2017

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19.00 til senest kl. 21,30.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 2. november 2017 kl. 18,30-22,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

1. Orienteringsmøde ved biskop Peter Fischer Møller (angående vikar for Maren)
a. Derefter smørrebrød.

2. Indstillingsmøde ved Mette.

3. Første søndag i advent 3/12.

4. Referat af sidste møde.

5. Tredje kvartalsrapport.

6. Endeligt budget 2018.

7. Aktivitetsudvalg: Lucia Køng og Svinø – Astrid Opstrup kl. 19,30 dato? –
Allehelgen 5. nov. kl. 15,30 – Næstvedkoret den 7. dec.

8. Bærbar PC som arbejdsredskab i menighedsrådet.

Nedenstående orienteringer:

9. Kirkeudvalg.

10. Præstegårdsudvalg.

11. Kontaktperson.

12. Kirkeværge.

13. Kasserer.

14. Præsterne.

15. Formanden. Referat af møderne fremover.

16. Eventuelt.

17. Næste møde den 30. nov.

18. Lukket møde.
 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

 MENIGHEDSRÅDSMØDE

 TID: 05.10.2017

 STED: Konfirmandstuen i Køng

 Tilstede: Alle medlemmer, undtagen  Lis og Maren, meldt afbud 

 DAGSORDEN 

1.      Referat fra sidste møde. Referatet godkendt og underskrevet.

2.      Behandling af revisionsprotokollat, årsregnskab 2016. Det blev besluttet, at gamle debitorer afskrives og frie midler øges ( korrektion primo 2017 ).

3.      Forslag til justering af budget 2018. Kirsten gennemgik forslag til budgetjusteringer. Rettelserne indarbejdes og fremsendes til godkendelse på næste møde.

4.      Forslag til ” bumpersticker ” i bunden af annoncer m. v.  Forslaget blev principielt godkendt.

5.      Kirkeudvalg. Varmeanlæg, Køng kirke. Arbejdet påbegyndes omkring 01.11 og forventes at vare en måned. I perioden opsættes varmekanoner. Pudsning af kirketårn. Arbejdet er igangsat og kalkning af hele kirken  forventes færdig august 2018.  I  en periode skal der budgetteres med kalkning af kirketårnet hvert år. Kirkegårdsmuren Arbejdet forløber planmæssigt. Tegltype skal vælges.

6.      Præstegårdsudvalg. Kloakvandskade Præstegård. Ny ledning fra pumpebrønd, uden om køkkenfaldstamme, er etableret.  Der er indgået aftale med  arkitektfirma om projektstyring, udarbejdelse af tilbudsmateriale mv. Den samlede økonomistyring varetages af Jørgen. Radiatorventiler efterses af vvs-installatør .Parabol   justeres af   specialist.

7.      Kontaktperson. Kirkesanger/kirketjener er ansat. Snerydningsaftale  indgås.

8.      Kirkeværge. Bent – Erik  præsenterede et udkast til årshjul  som han arbejder videre med.

9.      Aktivitetsudvalget. 22.10 kl 10.30 Hotdogs og Højmesse. 25.10 kl. 19.30 Foredrag med Daniel.29.10 kl 09.30 Reformationsfejring. 05.11 kl. 15.30  Allehelgen. Alt det praktiske er på plads. ( intern aktivitetsliste)

10.  Formanden . Ny forpagtningsaftale er indgået

11.  Næste møde den 02.11.2017 kl. 18.30.

 Ref. Jørgen