Opdateret: 30-07-2021

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

 

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 5. 8. 2021 kl. 19 i Konfirmandstuen ved Præstegården

 

 


 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Menighedsrådsmøde d. 5. august 2021 kl. 19, i konfirmandstuen, Køng Præstegård
 

Menighedsrådets medlemmer: Jørgen Toft (JT), Kirsten Andersen (KA), Birthe Petersen (BP), Nanna Stryhn (NS), Jens Larsen (JL), Lis Birch Christiansen (LBC), Marianne Brinch Nielsen (MBN), Tina Vagnby (TV), Mette Magnussen (MM), Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM), Carsten Nielsen (CN)

Afbud fra: CN (ferie)

Dagsorden: ÅBENT MØDE
1. Godkendelse af dagsorden

2. Kort nyt / ved formanden
a. Stiftsdag i Roskilde 11.9. Tilmelding rådsvis.
b. Offentligt infomøde om valg til provstiudvalg torsdag d. 2.9. kl. 19.30 i Hollænderhaven, Fuglebakken 3, Vordingborg.
c. Formandsmøde
d. Sommerretræte

3. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

4. Studietur til Agersø d. 21.9.2021
Program + opgavefordeling
Bilag: Oplæg til program

5. Temadag/visionsdag d. 2.10.2021
Program + opgavefordeling
Bilag: Oplæg til program

6. 2. kvartalsrapport / kassereren
Bilag eftersendes

7. Ansøgning om deltagelse i organistforeningens årsmøde
Anette søger i mil til Birthe om dækning af udgifter til deltagelse i organistforeningens årsmøde.
Årsmødet finder sted d. 16. august 2021 i Nyborg. Udgiften er 600 kr. + kørselsudgifter.

8. Ansøgning om deltagelse i kursus vedr. ny hjemmeside
Carsten (webmaster) ansøger i mail til Nanna menighedsrådet om om at måtte deltage i grundkursus i det nye hjemmesideprogram d. 8.september 2021. Udgiften er 3.500 kr. + kørselsudgifter.

9. Arkiveringspraksis
Til godkendelse.
Bilag: Arkiveringspraksis

10. Vedtægt for præstegårdsudvalget

11. Orienteringer:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

b. Præstegårdsudvalg

c. Aktivitetsudvalg
Bilag: Revideret aktivitetsoversigt

d. Redaktionsudvalget
Status for ny hjemmeside: Indhold af hjemmesiden er kopieret over i ny skabelon. Der arbejdes p.t. med farver og opsætning.

e. Kirkeværge

f. Kontaktperson

g. Kasserer

h. Præsterne
• På sporet af Jesus – status (AM)
• Vedr. konfirmander (AM)

12. Næste møde + punkter til behandling
Næste møde: 2. september

Punkter:

13. Eventuelt


 

                                           Nanna D. Stryhn
 

 

 

 

Seneste referat:

Menighedsrådsmøde d. 3. juni 2021 kl. 19, i konfirmandstuen, Køng Præstegård


Menighedsrådets medlemmer: Jørgen Toft (JT), Lis Birch Christiansen (LBC), Kirsten Andersen (KA), Birthe Petersen (BP), Nanna Stryhn (NS), Jens Larsen (JL), Marianne Brinch Nielsen (MBN), Tina Vagnby (TV), Mette Magnussen, præst (MM), Anne-Marie Nybo Mehlsen, præst (AM), Carsten Nielsen, medarbejder-repræsentant (CN)
Afbud fra: MM og LBC


Dagsorden
Formanden bød TV velkommen som nyt medlem af menighedsrådet.
 

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to punkter:
pkt. 14: Gravstedsharmonisering og pkt. 15: Alarmsikring
 

2. Kort nyt / ved formanden
Åbent Hus arrangementet 30.6. blev pænt besøgt med skønnet ca. 60 gæster i løbet af de 3 timer, heraf mange udensogns. Menighedsmødet trak desværre ikke tilhørere, så det afvikles i stedet efter aftengudstjenesten d. 25. juli, hvor menighedsrådet er vært ved et glas vin. AM skriver tekst, som formidles på hjemmeside og Facebook samt pressemeddelelse.
 

3. Godkendelse og underskrivning af referat fra mødet d. 6.5.2021
Digitalt godkendt. Underskrevet på mødet.
 

4. Valg af bygningskyndig
Tømrermester Tonny Pedersen, Tømmergården, Sneserevej 2, 4720 Præstø, blev valgt.
 

5. Budget 2022
Bilag udsendt i mail fra 26.5.2021
----
Budget 2022 blev gennemgået og godkendt. Der er tale om et foreløbigt budget, der er afleveret d. 26.5.2021 kl. 14.39. Det endelige budget behandles på novembermødet.
 

6. Inspirationstur vedr. etablering af handicapadgang til Køng Kirke Forslag til besigtigelse af forskellige løsninger i Allerslev, Stensby, Kalvehave og Elmelunde kirker. ---- Godkendt. Det overlades til Kirke- og kirkegårdsudvalget, ved formanden, at fastlægge dato m.m. for tur til de omtalte kirker.
 

7. Vakant præstestilling – procedure
Bilag: Værd at vide om præste- og provsteansættelse. Udgivet af Landsforeningen for menighedsråd. Udg. 22.2.2021 (Findes i DAP’en under Håndbøger > Vejledning i menighedsrådsarbejde > Værd at vide om præste- og provsteansættelse) ----
Ansættelsesproceduren sættes i gang af biskoppen, forventeligt slut 2021/beg 2022. Menighedsrådet står for sognebeskrivelsen til brug for stillingsopslaget. Sættes på menighedsrådsmødet i oktober.


8. Studietur for menighedsråd og medarbejdere i september
Orientering ved formanden
----
Formanden er i kontakt med menighedsrådet på Agersø. Vi afventer datoforslag fra dem.
 

9. Temadag 2.10.2021
Drøftelse af indhold og form samt nedsættelse af programudvalg
----
Drøftet. Tidsramme: lørdag d. 2.10. kl. 9-15. NS, MBN og AM fremlægger oplæg til indhold på augustmødet. NS er tovholder.
 

10. Ansøgning om tilskud til Sommer-retræte i Skælskør 2.-4. juli 2021
Jf mail af 19.5.2021 fra AM
----
AM og JT deltog ikke under punktet. Udgift til ophold m.m. bevilget til AM og JT. Menighedsrådet ønsker tilbagemelding med henblik på evt. lignende initiativ i vores sogne.
 

11. Revner i loft, Køng Kirke
Der har været afholdt møde med Berings tegnestue Aps, med henblik på nærmere undersøgelse af revnerne og udarbejdelse af skriftlig risikovurdering.
 

12. Udlejning af præstegård indtil ny præst ansættes
Punktet er rejst pga ekstern forespørgsel.
Beslutning: Præstegården kan ikke udlejes, da MM fortsat har kontor i bygningen indtil årets udgang, og der ikke er adskillelse mellem kontor og privatboligen.
 

13. Status for vedtægter
Der mangler p.t. kun vedtægter for Præstegårdsudvalget.
Formanden for udvalget (JL) sørger for oplæg til august-mødet.
 

14. Gravstedsharmonisering
Der er forskellig definition på Køng og Svinø kirkegårde for gravsteder af nogenlunde lige størrelse.
Menighedsrådet godkendte, at der sker en harmonisering, således at 4-personers gravsteder på Svinø kirkegård fremover får status som 2-personers gravsteder, svarende til praksis på Køng kirkegård.
 

15. Alarmsikring
Der er modtaget tilbud på alarmsikring af Graverbolig + garage fra to alarmselskaber.
Problemstillingen blev drøftet. Tages op igen på augustmødet sammen med alternative muligheder. CN undersøger.
 

16. Orienteringer og div. sager:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
JT orienterede i formandens fravær. Understrygning af tagsten, Køng Kirke: overslag på 17.500 kr. accepteres og arbejdet igangsættes. Der er tale om en løbende proces. Kalkning af kirketårn, Køng Kirke: Der er problemer med, at kalken ikke binder på et bestemt sted, hvor mursten er udskiftet. Det er usikkert, om det skyldes problemer med selve muren (fuger) eller nedsivende fugt fra taget. JT, JL og LBC tager møde med vores murer og kalkleverandør for at komme frem til årsags- og afhjælpningsmuligheder. Knæfald, Svinø Kirke: Der er indhentet pris på opretning (opfyld) med genbrug af eksisterende stof (ca. 6.000 kr.) og med nyt stof (ca. 10.000 kr.). Af hensyn til langtidsholdbarheden blev det besluttet at igangsætte reparation med nyt stof.
b. Præstegårdsudvalg
Der arrangeres gennemgang af præstegården for menighedsrådet, når der har været afholdt fraflytningssyn.
c. Aktivitetsudvalg
Der har været afholdt møde d. 19.5.2021. Formanden orienterede kort fra mødet. De planlagte aktiviteter er skrevet ind i aktivitetsoversigten.
d. Kirkeværge
Overdragelsesforretning er igangsat.
e. Kontaktperson Der har været afholdt medarbejdermøde 20.5.2021. Referat er udsendt. Der er ansat ny kirkesanger fra 1. august. Ansættelsesproceduren i gang. Vibeke Hardis fortsætter som fast sanger ved plejehjemsgudstjenesterne.
f. Kasserer Kassereren orienterede om brev fra biskoppen vedr. fortsat opkrævning for den lokalfinansierede del af stillingen som overenskomstansat sognepræst i Køng-Svinø resten af året.
g. Præsterne
AM orienterede om god kontakt til Svend Gønge Skolen vedr. besøg efter sommerferien (kommende konfirmander). Hun refererede desuden kort fra deltagelse i Stiftspræstestævne med tema om de unge og relationsskabende arbejde. Menighedsrådet vil gerne have et oplæg herom på temadagen til oktober.
 

17. Næste møde + punkter til behandling
Næste ordinære møde er d. 5. august 2021 kl. 19.
LBC står for fortæring.
Punkter:
 2. kvartalsrapport
 Vedtægt for præstegårdsudvalget
 Oplæg til temadag
 Alarmsikring af graverbolig
 

18. Eventuelt
Intet
 

Referent Nanna D. Stryhn  8.6.2021

 

 

 

Seneste referat:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 6. 5. 2021 kl. 19 i Konfirmandstuen
Deltagere: alle i menighedsrådet.

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Kort nyt / ved formanden
Anne-Marie blev budt velkommen som præst med ansættelse i vikariat resten af året.
Orgel-renoveringen er færdig, som omtalt på sidste møde, og nu også godkendt.
Formanden meddelte, at han leder mødet indtil pkt. 9, hvorefter mødeledelsen overgår til næstformanden.

3. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde
Der var ingen bemærkninger til referatet, som herefter blev underskrevet.

4. Kvartalsrapport 2021 / ved kassereren
Bilag er udsendt særskilt af kassereren pr. mail
Til orientering
----
Kassereren gennemgik kvartalsrapporten. Det ser rimeligt ud. Forbrugsprocenten er på 22 %. Aktivitetsniveauet har været lavt pga. corona.
Kvartalsrapporten blev godkendt.

5. Budget 2022 – fortsat / ved kassereren
Kassereren gennemgik det udsendte materiale, der blev drøftet.
Oplæg til budgetdisponering vedr. drift blev godkendt.

Oplæg til anlægsbudget blev godkendt med følgende tilføjelser:
• Indvendig istandsættelse + handicapadgang, Køng Kirke: 100.000 kr. til konsulentbistand. I 2021 foretages en studietur for at se på forskellige løsninger vedr. handicapadgang. Mette kommer med forslag til kirker i nærheden med forskellige løsninger på problemet.
• Realisering af kirkegårdsplan, Køng Kirke: 100.000 kr. (Tilbuddet er på 375.000 kr. Der er 75.000 kr. til disposition i 2021).
• Udarbejdelse af kirkegårdsplan, Svinø Kirke: 50.000 kr. til udarbejdelse af plan (beløb svarer til udgift for Køng Kirke).

Istandsættelse af præstegården efter fraflytning forventes afholdt af indestående midler fra salg af jord (ca 800.000 kr.).

6. Ny hjemmeside – endelig beslutning
Nanna redegjorde for arbejdsgruppens indstilling, jf udsendt bilag. Desuden blev omtalt indhentede referencer og personlige erfaringer. Efter en drøftelse blev indstillingen om at vælge DKM som fremtidig hjemmesideleverandør godkendt. Nanna tager kontakt med henblik på kontraktoplæg.

7. Opgavefordeling på hjemmeside og facebook-profil / ved Nanna
Det udsendte oplæg blev drøftet. Der var opbakning til forslaget om at nedsætte en redaktionsgruppe/redaktionsudvalg. Valg til udvalget sker i øvrige udvalg i forbindelse med den kommende konstituering.

Indtil videre er det fortsat Carsten, der lægger på hjemmesiden. Nanna har overtaget administratoropgaven på facebook fra Bent-Erik.

8. Orienteringer og div. sager:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Se pkt. 8 d + e.

b. Præstegårdsudvalg
Se pkt. 8 d + e.

c. Aktivitetsudvalg (gennemgang af kommende arrangementer)
Vi er blevet spurgt, om kirken kunne have samme åbningstid (kl. 11-16) i forbindelse med det planlagte Åbent Hus-arrangement d. 30. maj, der træder i stedet for Familiemarkedet. Der var enighed om at fastholde vores oprindelige åbningstid 13-16 og følge det program, som er omtalt i Kap ikke Tråden.

Aktivitetsudvalget har møde d. 19.5. kl. 15.

d. Kirkeværge
Der er møde om synsrapporten umiddelbart efter menighedsrådsmødet.
D. 19.5. kl. 16.30 er der møde med Berings Tegnestue vedr. vurdering af loftsrevner i Køng Kirke. Medlemmer af menighedsrådet er velkomne til at deltage.

e. Bygningssagkyndig - tilbagemelding fra syn.
Der har været afholdt et før-syn d. 14.4., hvor formand, bygningssagkyndig, kirkeværge og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget deltog, og et endeligt syn d. 28.4.2021 for hele menighedsrådet. Det formålstjenlige i at gennemføre både et før-syn og det endelige syn blev drøftet, uden at der blev konkluderet. Fremgangsmåden tages op i forbindelse med planlægning af syn i 2022.

f. Kontaktperson
På forslag fra kontaktpersonen godkendte menighedsrådet, at Vibeke fremover deltager som kirkesanger ved plejehjemsgudstjenesterne mod honorar.

g. Kasserer
Intet yderligere.

h. Præsterne
Mette orienterede om sin snarlige udflytning fra præstegården.

9. Anmodning (fra BER) om udtræden af menighedsrådet. Til godkendelse
---
Næstformanden overtog mødeledelsen, og Bent-Erik forlod mødelokalet under punktets behandling. Anmodningen blev imødekommet.

10. Næste møde + punkter til behandling
Der indkaldes til ekstraordinært møde d. 11. maj kl. 14.30 i Konfirmandstuen med henblik på valg af ny formand og afledt konstituering. Tina Vagnby er 1. suppleant for Svinø sogn og indtræder derfor i menighedsrådet som fast medlem. Mødepunkter: Konstituering + Eventuelt.

Næste ordinære menighedsrådsmøde er d. 3. juni 2021.

11. Eventuelt
Som fungerende formand takkede Jørgen Bent-Erik for hans virke i menighedsrådet gennem 8 ½ år.

Mødet sluttede kl. 21.15.

Referent: Nanna D. Stryhn