Opdateret: 29-09-2018

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 22,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 19,00-22,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

1. Referat af sidste møde.

2. Behandling af revisionsprotokollat 8. okt. 2017.

3. Behandling af revisionsprotokollat 10. aug. – 2018.

4. Regnskabsinstruks gennemgås og underskrives.

5. Godkendelse af budget 2019.

6. Oplæg til kirkegårdsplan for Køng Kirke.

7. Opbevaring af gravsten.

Nedenstående orienteringer:

8. Kirkeudvalg: Tårnet – Kirkemuren (Jørgen Hørdum) – Kalkning.

9. Præstegårdsudvalg: Tækning – 2 nye stalddøre – Navneskilte.

10. Aktivitetsudvalg: Hotdogs og Højmesse den 21. oktober kl. 10,30.

11. Kontaktperson.

12. Kirkeværge.

13. Kasserer.

14. Præsterne.

15. Formanden. Hvem var med på studieturen?

16. Næste møde den 1. nov. (sang – proviant og borddækning)

17. Eventuelt.

18. Lukket møde. Forespørgsel!
 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 06-09-2018 19:00

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Afbud fra Bent-Erik Rasmussen, Kirsten Andersen, Jørgen Toft, Lis Birch Christiansen og (Tytte) Elwina Larsen

DAGSORDEN, Carsten Nielsen valgt til referent.

1 Referat af sidste møde.

Referatet blev oplæst, godkendt og underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

2 Start på fornyelse af maskinparken.

Maskinparken fornyes ifølge de tilbud som vi har modtaget fra Servicegården i løbet af 2018 og 2019.

2018 delen af udskiftningen iværksættes snarest: ny Rider (112 cm klippebrede) og Gammel Rider får renoveret klippebordet. Begge udstyres med elektronisk miljørive. Gammel Rider tænkes anvendt på Svinø.

3 Sikring af gravsten.

Vi har fået 120.000kr til sikring af gravsten, mere end vi har bedt om (50.000kr) da provstiet fraråder limning, hvilket vores ansøgning baserede sig på.

4 Kirkeudvalg: Tårnet – Kirkemuren – ny mødedato for kirkegårdens fremtid, tegning fra Tybjerg kirkegård

Tårnet kalkes, start forventes indenfor 14 dage (fra lift = intet stillads)

Muren er rejst, pudses indenfor 14 dage, tegl fornys hen til ’Volkers grav’

Ole venter med pløjning indtil vi er færdige med muren. Carsten beder Peter Larsen om at nivellere/jævne stykket bag muren, så vi kan så græs.

Møde i kirkegårdsudvalget omkring kirkegårdens fremtid er sat til 24/9 kl. 13 i Graverhuset.

5 Præstegårdsudvalg: Tækning – 2 nye stalddøre - navneskilt

Tækkemanden er blevet rykket for at gå i gang.

Nyt Præstegårdsskilt sættes i gang.

Der er blevet malet stalddøre.

6 Aktivitetsudvalg:

Høstgudstjeneste i Køng d. 9. sept. Kl. 10:30 : Der er tvillingedåb i forbindelse med gudstjenesten. Marens rolle til efterfølgende frokost er kun gæst.

Konfirmandindskrivning d. 23. sept. Kl. 10:30 i Køng kirke, der skal være lidt forplejning i våbenhuset (Birthe sørger for noget).

Ensemble Storstrøm Efterårsserenader d. 26. sept. Kl. 19:30, chokolade, portvin og sodavand er menuen, Elise er tovholder.

Sangcafe d. 4. okt. Mette skriver en annonce til avisen.

7 Kontaktperson:

Intet.

8 Præsten:

Maren bestiller bus til konfirmanderne (fra præstegården til skolen)

9 Formanden:

Budgettet for 2019 er godkend af provstiudvalget

Kort fra Anette, oplæst.

Elise har købt gave til Kirsten og Orla i forbindelse med guldbryllup.

10 Næste møde torsdag den 4 oktober kl. 19.

11 Eventuelt

Vi får besøg fra CWGC sikkert mandag d. 24 sept. Mark Davis og Richard Bailey.

17 Lukket møde

                                                                                      Ref. Carsten