Opdateret: 06-12-2018

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 3. januar 2019 kl. 19,00.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 22,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 3. januar 2019 kl. 19,00-22,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

 

T.b.a.

 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TID: 29.11.2018 kl. 19.00

STED: Konfirmandstuen i Køng

TILSTEDE: Alle medlemmer, Birthe dog kun punkt 13

 

DAGSORDEN

1 Referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

2 Behandling af provstiudvalgets påtegning for regnskabet.

Revisionsprotokollat taget til efterretning.

3 Persondatapolitik.

Som besluttet på menighedsrådsmødet den 02.08.2018 er Elise og Birthe udpeget som dataansvarlige og der er indgået databrugeraftaler med relevante virksomheder. Den resterende opgave : ” Offentliggørelse på hjemmeside og i menighedsrådets postkasse ( navne på dataansvarlige og vores datapolitik, herunder at vi overholder loven) ” blev  Bent – Erik ansvarlig for.

Til nærværende møde forelå slutoplæg . Efter en debat af oplægget blev det besluttet, at  Menighedsrådenes fællesråd, tilskrives og anmodes om at udarbejde en fælles skabelon , så  tidsforbruget til denne opgave i de respektive menighedsråd bringes ned på et acceptabelt niveau.

Bent-Erik har ydet en stor indsats ( såvel kvantitativt, som kvalitativt ) Tak for det.

4 Kirkeudvalg.

Kirkegårdsplan. På baggrund af en artikel i Sjællandske  om en skovkirkegård i Finnerup, blev det besluttet, at lade dette projekt indgå i det videre arbejde.

Blyindfattet ruder i Køng Kirke. Tilbud indhentes, beslutning træffes på mødet den 06.02.2019.

Kirkeskib Svinø Kirke. Arbejdet udføres i h t indhentet tilbud.

5 Præstegårdsudvalg.

Navneskiltet udføres i det ønskede kvalitetsniveau af Orla Mortensen og Jens Larsen. Køng Husflidsskole,  til en særdeles fornuftig pris.  Mange tak for det.

Der afventes tilbud på fjernelse af grene i indkørsel. 

6 Aktivitetsudvalg.

Julekoncert i Køng Kirke den 13.12 kl. 19.30  Afholdes som ren koncert, uden forplejning.

Nytårsgudstjeneste i Køng Kirke den 31.12 kl. 15.00 Tovholder Elise.

Nytårsgudstjeneste i Svinø Kirke den 01.01 kl. 16.00 Tovholder Bent-Erik.

7 Kontaktperson. Intet.

8 Kirkeværge. Intet.

9 Kasserer. Bogføringsfilerne er fortsat ikke frigivet fra Kirkeministeriet. Nye bilag til udlæg rundsendes.

10 Præsterne. Intet.

11 Formand.  Abonnementet på Fibernet hos Kirsten, Svinøvej 3 er opsagt efter ophør af bindingsperioden.  Vores kirkeblad skal  trykkes i 1200 eksemplarer.

12 Næste møde.

TORSDAG DEN 03.01.2019 kl19.00. Praktik: Jørgen

13 Konstituering.

Formand: Elise-Dyrløv Olsen

Næstformand: Bent-Erik Rasmussen

Kirkeværge: Bent-Erik Rasmussen

Kasserer: Kirsten Andersen

Sekretær: Jørgen Toft

Kontaktperson: Birthe Petersen, suppleant Johannes Ingerslev Jensen

Bygningskyndig: Leif Nygaard

Underskriftberettiget: Elise Dyrløv Olsen og Bent-Erik Rasmussen

14. Eventuelt. Intet

 

Ref.: Jørgen