Opdateret: 11-02-2018

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18,30.

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 18.30 til senest kl. 22,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 18,30-20,30 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.


T.b.a.
 

                                            Elise
 

 

Seneste referat:

 

Referat fra MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

Torsdag den 8. feb. kl. 18,30 – 20,30 i konfirmandstuen i Køng.

Proviant og sang ved Birthe.

 

Afbud fra Jørgen og Elise. Bo meldte fra undervejs, da vi savnede ham.

 

  1.  Referat fra sidste møde – referat oplæst og godkendt

 

2.      Aktivitetsudvalg: plakater vedrørende fastelavn til de forretningsdrivende?

- Der er annonceret på FaceBook, Hjemmeside samt annonce i Sydsjællands Tidende og ikke fabrikeret plakater til Fastelavn.

- Evaluering af kyndelmissekoncert i Svinø Kirke. Det var et meget vellykket arrangement – god koncert, flot regi med fakler og gode pandekager. Vi manglede dog menigheden. Det skal nok løbes i gang – men absolut værd at overveje at gentage koncert med Ensemble Storstrøm til den meget favorable pris på 2500kr.

- Vedr. Kr. Himmelfart: Vi besluttede, at vi i år gør, som vi plejer, idet der ikke er arrangeret noget med hestevogn endnu, og kirkebladet skal ud nu. Desuden er den manglende bro et problem. Hvis arrangementet skal have en anden karakter, som Jørgen har foreslået, så skal det planlægges i bedre tid, hvilket evt. kan ske i 2019.

  

          Nedenstående orienteringer:

 

3.      Kirkeudvalg.

Kirkeudvalget har afholdt møde d. 25/1 og valgt Lis som formand.

- Huskelisten fra synet er gennemgået

- Kirkeskibet i Svinø skal repareres. Pris: forventeligt 12.000kr.

- Der arbejdes videre med projekt blyindfattede ruder i Køng Kirke.

- Mettes navn skal på præstelisten i Svinø Kirke. Pris: 6000kr. Det undersøges, om det kan gøres billigere.

- Kirkegårdsplan for Køng Kirkegård: der skal findes en arkitekt, der kan udarbejde en plan.

 

4.      Præstegårdsudvalg. Konfirmandstue ved Bo – forpagtningskontrakt færdig?

Bo var ikke tilstede, men det kan oplyses, at præstegårdsudvalget på et møde d. 18. januar har valgt Jørgen som formand.

- Køkkenet er færdigt og blev besigtiget umiddelbart efter mødet. Det ser fint ud.

- Stråtaget over konfirmandstuen er lappet. Væggen over havedøren er dog fortsat meget våd.

- Den gennemvædede bjælke holdes under observation, og besigtiges ved syn.

- Vedr. høring ang. udvidelse af svinestald på Lundbyvej 36 (Vængesbjerggård) blev det besluttet ikke at komme med indvendinger.

- Forpagtningskontrakten er udarbejdet og er overbragt til provstiudvalget til videre foranstaltning

 

5.      Kontaktperson.

- Problem med indkøring af nyt lønsystem.

- Det skal være tydeligt, hvornår ferie afholdes.

 

6.      Kirkeværge. Arkivering.

Bent-Erik har fundet retningslinjer på DAP´en og foreslår flg.:

a. Ikke at gemme almindelige mails, koncerttilbud o.lign.

b. Gemme sagsbehandlingssager (mails)

Desuden afventer vi instruks i forhold til Persondataloven – men læs i øvrigt besked fra Kirkeministeriet vedr. Persondataloven – lagt på DAP d. 7/2!

 

7.      Kasserer.

- Afventer årsregnskabet fra regnskabsføreren.

- Betaling for vand og vandafledning i graverboligen på Svinø: Det blev besluttet, at beboeren fremadrettet skal betale for vand og vandafledning i et omfang svarende til det faktiske forbrug – dog maksimalt for 48m3 pr. person i husstanden, hvilket svarer til den gældende aftale i præsteboligen, således at reglerne er ens for begge pastoratets tjenesteboliger.

- Kursus i budgetlægning i Jyderup d. 19. april (referenten glemte at notere hvem, der deltager)

- Kirkegårdskursus (referentens unøjagtighed slog igen igennem vedr. deltagere)

- Stiftsdag d. 17. marts: her noterede referenten til gengæld, at Tina tilmelder Lis, Birthe, Tina og Mette

 

8.      Præsterne.

- Tina fortalte om det vellykkede konfirmandarrangement i Vordingborg kirke samt lidt om konfirmandundervisningen.

- Det blev diskuteret, om der også skulle bydes på kaffe i Svinø efter gudstjenesterne, og resultatet af diskussionen blev, at der så vidt muligt bydes på kaffe efter alle gudstjenester i begge kirker, når forholdene tillader det.

 

9.      Næstformanden. Barselsgave til Maren?

Det blev besluttet, at der indkøbes en barselsgave til Maren. Vi mente, Formanden nok ville sætte pris på opgaven

 

10.                    Næste møde den 1. marts (sang – proviant og bord dækning?)

Afbud fra Mette pga. andet møde.

Johannes sørger for det praktiske omkring næste møde

 

11.                    Eventuelt.

Papkasserne fra det indkøbte projektor-anlæg fylder gevaldigt op i de små depotrum. Birthe fjerner dem.

 

 

 Lukket møde. – internt referat

 

                                                                                     Ref. Mette