Opdateret: 28-10-2021

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

 

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 4. 11. 2021 kl. 19 i Konfirmandstuen ved Præstegården

 

 


 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 4. november 2021 i konfirmandstuen, Køng Præstegård

 
Menighedsrådets medlemmer: Jørgen Toft (JT), Kirsten Andersen (KA), Birthe Petersen (BP), Nanna Stryhn (NS), Jens Larsen (JL), Lis Birch Christiansen (LBC), Marianne Brinch Nielsen (MBN), Tina Vagnby (TV), Mette Magnussen (MM), Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM), Carsten Nielsen (CN)

Afbud fra: AM
Traktement: BP

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

2. Kort nyt / ved formanden

3. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde

4. Ophævelse af servitut på grunden ’Brynhilds smedje’ (jf referat fra sidste møde)

5. Kollekter for det kommende kirkeår
Fortsat fra sidste møde.

6. Behandling af kvartalsrapport 2021-3/KA
Bilag eftersendes

7. Endelig godkendelse af budget 2022/KA
Bilag eftersendes

8. Konstituering for næste kirkeår
a. Formand
b. Næstformand
c. Kirkeværge
d. Kasserer
e. Sekretær
f. Kontaktperson
g. Bygningskyndig
h. Underskriftsberettiget

9. Vedtægter for Køng og Svinø kirkegårde/LBC
Oplæg eftersendes

10. Oplæg vedr. niveaufri adgang til Køng Kirke/JL

11. Orienteringer:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalg
c. Aktivitetsudvalg
Kommende aktiviteter:
Sangcafé (4.11.), Allehelgen (7.11. Køng og Svinø), Danmark spiser sammen (14.11. Køng), Luciaoptog (28.11. Svinø), Sangcafé (2.12. Køng)
d. Redaktionsudvalget
e. Kirkeværge
f. Kontaktperson
g. Kasserer
h. Præsterne
Anne-Marie: Minkonfirmand-forløb onsdage kl. 14.30-16 med start 5. januar til og med 9. marts


12. Næste møde + punkter til behandling
Næste møde: 2. december
Traktement: NS
Punkter:

13. Eventuelt

 

                                           Nanna D. Stryhn
 

 

 

 

Seneste referat:

Menighedsrådsmøde d. 9. september 2021 kl. 19, i konfirmandstuen, Køng Præstegård


Menighedsrådets medlemmer: Jørgen Toft (JT), Kirsten Andersen (KA), Birthe Petersen (BP), Nanna Stryhn (NS), Jens Larsen (JL), Lis Birch Christiansen (LBC), Marianne Brinch Nielsen (MBN), Tina Vagnby (TV), Mette Magnussen (MM), Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM), Carsten Nielsen (CN)

Afbud fra: Nanna

Dagsorden
ÅBENT MØDE

• 1. Godkendelse af dagsorden : OK

• 2. Kort nyt / ved formanden: 1 minuts stilhed til minde om Nannas mand og 1. suppleant Bent. Blomster og bårebuket sendt. Endeligt budget 2022 er gennemgået på budgetsamrådsmøde, skal godkendes 04.11.21. Ved stiftsdag deltager Lis & Jørgen.

• 3. Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde: OK

• 4. Erstatning indbrud den 13.04.2020: Carsten er indkaldt som vidne i retssag d. 08.11.2021. Kirsten medgiver Carsten relevante bilag som dokumentation for vores udgifter.

• 5. Renovering præstegård: Efter en intensiv drøftelse blev det besluttet, at formanden for Præstegårdsudvalget tager kontakt til stiftets præstegårdskonsulent MIchael Madsen. Skriftlig status på næste møde.

• 6. Ansættelse af ny præst: Udsættes til næste møde.

• 7. Niveaufri adgang til kirken: Se referat fra Kirkegårdsudvalget. Status næste møde.

• 8. Vedtægt for præstegårdsudvalg: Underskrives og lægges ind fysisk og elektronisk.

• 9. Tilbud om rådgivning fra stiftet: Ingen deltagere fra vores MR.

• Orienteringer:

• a. Kirke- og kirkegårdsudvalg: Se udsendte referat. Forslag til nye kirkegårds- vedtægter udarbejdes. Jens og Carsten laver projektbeskrivelse af færdiggørelse af kirkegårdsmur. Jens reklamerer over fejl i muren.

• b. Præstegårdsudvalg: Jens brev fra Kommunen: Træer ud over vej. Carsten tager affære.

• c. Aktivitetsudvalg: Konfirmandindskrivning Køng: Anne-Marie,Marianne sørger for snacks og i Svinø: Tina.
• Birthe:Hjælp til høstgudstjeneste 26.09: Jørgen, Lis og Marianne.
• Fremtidig dagsorden skal have kommende aktiviteter på med henblik på tovholdere.

• d. Redaktionsudvalget: Carsten på kursus. Prøve på hjemmeside: 7508.dkmweb8.dk. Færdigt oplæg kommer senere.

• e. Kirkeværge - intet nyt

• f. Kontaktperson: Vibeke er tilbage

• g. Kasserer: Problemer med Nordea - ny bank Danske Bank?

• h. Præsterne: Anne-Marie skal have konfirmandundervisning tidligt om fredagen, så AM vil gerne undtages til MR-møde el. også have sine punkter på tidligt.

• Næste møde + punkter til behandling
Næste møde: 7. oktober 2021
Fortæring: Lis

Punkter: Revisionsprotokollat 2020 samt kollekter for kommende år.

• Eventuelt
 


Referent: MBN