Opdateret: 15-04-2021

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

 

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 8.4.2021 kl. 19 i Køng Kirke

 

 

PGA CORONA RESTRIKTIONER AFHOLDES MØDET I KØNG KIRKE.


 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Menighedsrådsmøde, torsdag den 8.4.2021 kl. 19 i Køng Kirke

Deltagere: alle i menighedsrådet.

1. Velkommen - samt kort nyt / ved formanden

2. Referat af sidste møde godkendes og underskrives

3. Kirkesanger
Vores nuværende kirkesanger har opsagt sin stilling og fratræder pr. 1. maj 2021. Drøftelse af situationen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.

4. Budget 2022 – fortsat / ved kassereren
a. Ny hjemmeside / Nanna
Forslag om, at der afsættes et engangsbeløb på 10.000 kr. + et årligt driftsbeløb på 15.000 kr. til oprettelse og drift af ny hjemmeside.

5. Vedtægter for
a. Kirkeværge
b. Kontaktpersonen
c. Kirkegårdsudvalget
- Vedtægterne (de generelle) findes på DAP’en, men serveren vil åbenbart ikke vise dem lige nu så de bliver eftersendt snarest.

6. Kollekter / Bent-Erik første drøftelse af en holdning til kollekter indsamlinger. Vedlagt:
a. den generelle indsamlingsliste
b. En liste over hvad ’vi plejer’ - opstillet af Mette - fremsendes snarest (den findes, men jeg kan ikke lige finde den nu)

7. Menighedsmøde 30.5. – fordeling af opgaver
Hvem gør hvad, når vi holder det årlige, obligatoriske menighedsmøde kl. 14.30 ved Åbent Hus arrangementet d. 30. maj?

8. Studietur / Jørgen

9. Visionsdag / Bent-Erik
Udsættes til efterår - f.eks. primo november - invitation af en af de mange interessante personer, som præsenteres i menighedsrådsbladet. Emnet kunne f.eks. være: Hvad kendetegner nutidens kirke? Eller: Hvor bevæger kirken sig hen? Eller: De forskellige bibelversioner. Hvad siger de og hvordan skal de læses?

10. Anskaffelse af farvekopimaskine / Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget foreslår, at vi anskaffer (køber/leaser) en A3 farveprinter/kopimaskine til brug for fremstilling af plakater, foldere m.m. og at printeren placeres på graverkontoret.

11. Orienteringer og div. sager:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der har været afholdt møde d. 22.3. Huskelisten er ajourført. Eftersendes.

b. Præstegårdsudvalg

c. Aktivitetsudvalg
Udvalget har holdt møde d. 11. marts. Aktiviteter i forbindelse med påsken blev planlagt + gennemgang og planlægning af resten af årets aktiviteter. Drøftelse af oplæg til aktivitetsprofil blev udsat til kommende møde. Bilag over kommende aktiviteter vedlagt.

d. Kirkeværge

e. Bygningssagkyndig - fastlæggelse af syn - aftales

f. Kontaktperson

g. Kasserer

h. Præsterne

12. Næste møde + punkter til behandling
Næste møde er d. 6. maj 2021

Punkter:
• Kvartalsrapport 2021

13. Eventuelt

 

                                           Nanna D. Stryhn
 

 

 

 

Seneste referat:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 8.4.2021 kl. 19 i Køng Kirke

Deltagere: alle i menighedsrådet.

1. Velkommen - samt kort nyt / ved formanden
----
Formanden bød velkommen og orienterede om, at orglet nu er istandsat.

2. Referat af sidste møde godkendes og underskrives
----
Godkendt og underskrevet ved mødets afslutning.

3. Kirkesanger
Vores nuværende kirkesanger har opsagt sin stilling og fratræder pr. 1. maj 2021. Drøftelse af situationen samt nedsættelse af ansættelsesudvalg.
----
Stillingen opslås. Ansættelsesudvalget består af kontaktpersonen (Birthe) som formand og derudover organist (Annette) og Bent-Erik. Mette ønsker også at deltage – indtil videre dog kun på sidelinjen på grund af travlhed i forbindelse med flytning. Når der foreligger et udkast til stillingsopslag, rundsendes det til hele menighedsrådet.

4. Budget 2021 og 2022 – fortsat / ved kassereren
----
Kassereren gennemgik det udsendte budgetmateriale. Forbruget ser fornuftigt ud. På baggrund af oplysninger og vedtagelser fra mødet udarbejder kassereren et særskilt bilag over rådighedsbeløb og disponeringer, som udsendes sammen med referatet.
Anlægsønsker vedr. 2022 indkaldes til næste møde i maj.

a. Ny hjemmeside / Nanna
Forslag om, at der afsættes et engangsbeløb på 10.000 kr. + et årligt driftsbeløb på 15.000 kr. til oprettelse og drift af ny hjemmeside.
----
Nanna gennemgik det udsendte bilag, som nærmere redegjorde for økonomien og begrundelser for behovet for en ny hjemmeside. Der er indhentet tilbud fra to firmaer, som begge er specialiserede i hjemmesider til kirker.
Beslutning: Der var opbakning til anskaffelse af ny hjemmeside. Nanna og Carsten samt evt. formanden går videre med at få systemerne demonstreret samt indhente erfaringer fra kirker, der bruger de pågældende firmaer. Der reserveres foreløbigt en beløbsramme svarende til det dyreste tilbud. Endelig beslutning forventes til maj-mødet.

5. Vedtægter for
a. Kirkeværge
b. Kontaktpersonen
c. Kirkegårdsudvalget
----
Vedtægterne blev gennemgået og tilrettet og herefter godkendt. Formanden sørger for renskrivning og underskrifter.

6. Kollekter / Bent-Erik første drøftelse af en holdning til kollekter indsamlinger. Vedlagt:
a. den generelle indsamlingsliste
b. En liste over hvad ’vi plejer’

Vedr. b blev det oplyst på mødet, at der er sædvane for følgende kollekter i Køng:
• Jul: Børnesagens Fællesråd
• Nytår: Bibelselskabet (obligatorisk)
• Påske: KFUM og KFUK
• Pinse: Folkekirkens Nødhjælp
• Høstgudstjenesten: Kirkens Korshær + Folkekirkens Nødhjælp

Debatten på mødet viste et behov for at gå mere i dybde med, hvordan vi forholder os til kollekter, og hvem, der skal modtage indtægter herfra.
Beslutning: Vi fortsætter som resten af kirkeåret. Punktet sættes på dagsorden til en kommende temadag med henblik på en mere grundig drøftelse og en evt. revision, der skal gælde fra næste kirkeår.

7. Menighedsmøde 30.5. – fordeling af opgaver
Hvem gør hvad, når vi holder det årlige, obligatoriske menighedsmøde kl. 14.30 ved Åbent Hus arrangementet d. 30. maj?
----
Datoen er rykket frem til 30. maj, hvor Åbent Hus-arrangementet forventes at kunne afholdes uden alt for store corona-restriktioner. Programmet findes i Kap ikke tråden-hæftet. Opgaverne fordeles således (ansvarlige i parentes):
Om kirken og kirkeårets farver (Mette), orglet (Annette), menighedsmødet (Ny formand), tårn-tur (Carsten), kirkegården og den nye plan (Lis), kaffebar (Birthe).

8. Studietur / Jørgen
----
Beslutning: Der var opbakning til at forsætte med en årlig studietur – jf bilag fra Jørgen. Kassereren oplyste, at der er afsat midler hertil i budgettet. Jørgen og Nanna går videre med planlægning af en tur til Agersø eller Omø i september.

9. Visionsdag / Bent-Erik
Udsættes til efterår - f.eks. primo november - invitation af en af de mange interessante personer, som præsenteres i menighedsrådsbladet. Emnet kunne f.eks. være: Hvad kendetegner nutidens kirke? Eller: Hvor bevæger kirken sig hen? Eller: De forskellige bibelversioner. Hvad siger de og hvordan skal de læses?

Der blev udtrykt ønske om, at en temadag falder tidligere end foreslået og primært giver plads til interne drøftelser af, hvad vi vil med kirken, aktivitetsprofil, holdninger til kollekter m.m. – evt. med oplæg og/eller debatstyring af eksterne fagfolk.
Beslutning: Lørdag d. 2. oktober reserveres til visions/temadag.

10. Anskaffelse af farvekopimaskine / Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget foreslår, at vi anskaffer (køber/leaser) en A3 farveprinter/kopimaskine til brug for fremstilling af plakater, foldere m.m. og at printeren placeres på graverkontoret.
----
Beslutning: Anskaffelse af farveprinter blev godkendt. Printeren placeres på graverkontoret. Carsten sørger for indkøb og opstilling inden for en beløbsramme på max. 5.000 kr.

11. Orienteringer og div. sager:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Der har været afholdt møde d. 22.3. Huskelisten er ajourført. Eftersendes.
----
Formanden beder om, at Huskelistens kolonne vedr. økonomi udfyldes af hensyn til overblikket og så det sikres, at der er overensstemmelse med de disponerede budgetmidler.

b. Præstegårdsudvalg
Der har været afholdt overdragelsesmøde.
Tækkemand har vurderet, at stråtag bør skiftes i 2023.

c. Aktivitetsudvalg
Udvalget har holdt møde d. 11. marts. Aktiviteter i forbindelse med påsken blev planlagt + gennemgang og planlægning af resten af årets aktiviteter. Drøftelse af oplæg til aktivitetsprofil blev udsat til kommende møde d. 19. maj. Bilag over kommende aktiviteter vedlagt.

d. Kirkeværge
Intet

e. Bygningssagkyndig - fastlæggelse af syn - aftales
For-syn (formand, kirkeværge, udvalgsformand, graver) blev aftalt til 14.4. kl. 8 og for alle i menighedsrådet d. 28.4. kl. 10. Præstegårds-syn venter til efter fraflytning.

f. Kontaktperson
Intet.

g. Kasserer
Kasserer + ordregiver (= den person, der har sat arbejdet i gang) skal godkende fakturaer, inden betaling.

h. Præsterne
Anne-Marie Nybo Mehlsen er udpeget af biskoppen som vikar for Maren indtil 31.12.2021. Hun har sin første gudstjeneste i Køng d. 18.4.

12. Næste møde + punkter til behandling
Næste møde er d. 6. maj 2021

Punkter:
• Kvartalsrapport 2021

13. Eventuelt
Formanden meddelte, at han ønsker at træde tilbage som formand og helt udtræde af menighedsrådet med virkning fra næste møde, når menighedsrådet har behandlet hans ansøgning herom.


Mødet sluttede kl. 21.10.

Referent: Nanna d. Stryhn

 

 

 

 

Seneste referat:

 

Menighedsrådsmøde torsdag den 4.3.2021 kl. 19 i Køng Kirke

Deltagere: alle i menighedsrådet.

1. Velkommen – samt kort nyt / ved formanden
----
Formanden bød velkommen og orienterede om de nye regler vedr. fysisk møde i menighedsråd.
Forsamlingsforbud på fem er gældende, idet dog medlemmer, der er aflønnede, ikke tæller med i opgørelsen. Vi kan således fortsat mødes fysisk, idet kun 4 af rådets medlemmer ikke modtager løn eller honorar.

2. Referat af sidste møde godkendes og underskrives
----
Referatet blev godkendt og underskrevet ved mødets afslutning.

3. Stillingsvakance og placeringen af provstestillingen og forskellige konsekvenser - 2. behandling
a. Besættelse af Marens stilling - proces besluttes
b. Fortsat drøftelse med henblik på fastlæggelse af menighedsrådets holdning og anbefalinger.
Bilag: Spørgeskematilbagemeldinger. Svar fra Køng-Svinø menighedsråd, februar 2021. Sammenfatning af og konklusion ved formanden.
----
a) Stillingen besættes med vikar. Vores andel af stillingen udgør kun 35 %. Menighedsråd har først indstillingsret, hvis andelen udgør 50 %. Vi afventer derfor udmelding fra biskoppen om, hvem vikaren bliver. Vikariatet forventes at fortsætte, indtil Mette fratræder.
b) Formanden ridsede kort problemstillingen op og orienterede om den iværksatte spørgeundersøgelse, jf. bilaget. Mette meddelte, at hun som provst sammen med biskoppen havde konkluderet, at man ville finde en anden kombination til provstestillingen. Planerne om en pastoratsammenlægning med Sværdborg-Lundby bortfalder derfor. Køng-Svinø bliver bevilget en præstestilling med 75% tjeneste i Køng-Svinø + 25 % bistand/andre opgaver, som ikke er fastlagt endnu. Stilling slås op koordineret med den vakante stilling i Sværdborg-Lundby for at pege på samarbejdsmuligheder.
Selvom pastoratsammenlægningen således er bortfaldet, ønskede formanden en tilkendegivelse af, om menighedsrådet kunne tilslutte sig de konklusioner, som fremgik af bilagets s. 2.
Der var opbakning fra rådet hertil.

4. Fraflytningsanmodning
Sagsfremstilling: Mette søger sin afsked pr. 1. august 2022, og har ret til at fraflytte tjenestebolig 1 - 2 år før pensionering - med Menighedsrådets accept.
Bilag: ansøgning fra MM
-----
Anmodningen bortfaldt, idet Mette meddelte, at hun havde fremrykket sin afsked, således at hun i stedet for 31.7.2022 fratræder allerede pr. 31.12.2021. Fraflytningen fra præstegården pr. 1.6.2021 sker således på et tidspunkt, der ikke kræver menighedsrådets accept.

5. Påsken/ ved Mette
Hvordan fejrer vi påsken i år? Der er planlagt lidt spiseligt efter Skærtorsdagsgudstjenesten i Svinø og morgenmad efter Påskemorgen-gudstjenesten i Køng – men det kan ikke gennemføres ud fra de gældende retningslinjer. Der kommer måske nye retningslinjer inden vores møde (det er ikke til at vide, da kirkeministeriet ikke er så hurtige til at melde ud efter regeringens eventuelle kommende ændringer fra 1. marts).

----
Aktivitetsudvalget fik mandat til at tænke kreativt inden for en overkommelig økonomisk ramme.

6. Årsregnskab 2020 / ved kassereren
Til godkendelse
Bilag sendes direkte på mail fra kassereren til menighedsrådets medlemmer.
----
Årsregnskabet, der er indberettet d. 22.2.2021 kl. 19.28, blev behandlet og godkendt.

7. Budget 2022 – arbejdet igangsættes / ved kassereren
På MR-møde d. 4.2.2021 blev udvalgene bedt om at gøre sig tanker vedr. udgifter i 2022.
Som udgangspunkt for diverse reparationer bruges den rundsendte huskeliste.
Budgetoplæg vedr. omlægning af Køng kirkegård førstebehandles med henblik på en faseopdeling (på år - f.eks. tre år) af det samlede budget.
----
Kassereren havde behov for, at der blev taget stilling til udgiftsbehov og ønsker for både indeværende budgetår (2021) og det kommende (2022).
Formanden henviste detailbehandling af enkeltpunkter fra huskelisten til de enkelte udvalg og bad om, at udvalgene indhentede prisoverslag/tilbud og derefter kom med en samlet udvalgsindstilling. Det samme gælder budgetønsker fra aktivitetsudvalget og andre budgetforslag.

Der skal indhentes 2 tilbud ved udgifter, der overstiger 50.000 kr.
Vi er ikke momsfritaget, så alle udgifter skal opgives incl. Moms.

Mette gjorde opmærksom på, at der er stiftsmidler på 800.000 kr. (tilvejebragt ved salg af jord) som er øremærket til Køng Præstegård og kan bruges til renovering ved fraflytning.

Budgetarbejdet er sat i gang med følgende procedure:
Indstillinger mailes til formand og kasserer.
Kassereren udarbejder en samlet opstilling af budgetforslag samt sørger for at sende fordelingslister vedr. lønkvoter ud til de relevante medarbejdere.
Budgettet sættes på dagsorden i april og maj. Budgetbehandlingen skal være færdig senest på junimødet.

8. Ajourført forretningsorden + plan for behandlinger af vedtægter
Endelig godkendelse (2. behandling) af forretningsorden.
Udkastet blev behandlet og godkendt d. 4.2.2021, men skal formelt godkendes på to ordinære møder jf. § 13, stk. 1.

Vi har glemt at udpege vedtægtsfunktioner til vedtagelse - men formanden fremlægger en plan for behandling af resterende vedtægter.
----
Forretningsorden godkendt og underskrevet.
Formanden udvælger 3 funktionsområder til behandling på næste møde.

9. Orienteringer og div. sager:

a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet

b. Præstegårdsudvalg
Der er sket ekspropriation af præstegårdsjord i forbindelse med anlæg af cykelsti. Formanden undersøger og melder tilbage til udvalgsformanden vedr. omfang af arbejdsareal i forbindelse med anlægsarbejdet for at sikre, at arealet retableres efter anlæg.

c. Aktivitetsudvalg
Marianne er valgt til formand for udvalget. Udvalget mødes s. 11. marts.

d. Kirkeværge
For at effektivisere og forkorte tidsforbruget ved kirkesynet har formand, kirkeværge og udvalgsformand aftalt at lave en forbehandlende gennemgang inden det egentlige kirkesyn, som skal finde sted i april. I princippet skal hele menighedsrådet deltaget i det årlige syn, som omfatter de to kirker + præstegården. Formanden melder datoforslag for synsdag.

e. Bygningssagkyndig
Intet

f. Kontaktperson
Der har været afholdt medarbejdermøde den 11. februar. Mødet afholdes via mail på grund af corona situationen. Referat er udsendt pr. mail 21.2.2021. Næste møde er d. 20. maj 2021.

g. Kasserer
Intet

h. Præsterne
Intet

10. Næste møde + punkter til behandling
Næste møde er d. 8.4.
Punkter:
• vedtægt for 3 funktionsområder. Formanden udvælger.
• kollekter: hvornår og til hvad? Formanden laver oplæg
• Udkast til aktivitetsprofil
• Budgetbehandling 2022 + status for huskelisten
• Den årlige studietur. Næstformanden kommer med oplæg.
• Tema – visions- dag. Formanden kommer med oplæg

• Streaming (maj-mødet)

11. Eventuelt
Carsten har modtaget tilbud fra Oticon om udstyr, der kan kobles til lydanlægget, så gudstjenesterne kan streames. Formanden ser på det.

Mødet sluttede kl. 20.50.

Referent: Nanna Stryhn