Opdateret: 30-06-2020

 

Nyt fra Menighedsrådet:

 

Næste Menighedsrådsmøde:

 

Torsdag d. 6. august 2020 kl. 19,00. 

 

Der er Menighedsrådsmøde første torsdag i hver måned. Er denne en Helligdag, afholdes mødet i stedet 2. torsdag. Alle møder afholdes i  Køng Præstegårds konfirmandstue kl. 19,00 til senest kl. 21,00.

 

 

 

Dagsorden for næste møde:

 

 

 

MENIGHEDSRÅDSMØDE

 
Torsdag d. 6. august 2020 kl. 19,00-21,00 i konfirmandstuen i Køng Præstegård.

 

    TBA
 

                                           Elise
 

 

Seneste referat:

 

 

                                 MENIGHEDSRÅDSMØDE

 

Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19 – 21,30 i konfirmandstuen i Køng.

 

Referent: Bent-Erik Rasmussen

Deltagere: Afbud fra Jørgen - ellers alle til stede.

                  

 

  1. Referat af sidste møde med mere.

Elise bød velkomment tilbage efter Corona - pausen, og samtidig bød hun ’velkommen tilbage’ til Maren.

Seneste referat læst, tiltrådt og underskrevet. Samtidig blev mailreferater (19.1 og 21.3) godkendt.

 

2.  Budget 2021

Et underskud på budgettet (93.966 kr.) skyldes uforudset afregning Lønmodtagernes Feriemidler (ved overgangen til ny feriepenge ordning). Vurderes som acceptabelt.
Efter udfærdigelsen af budgettet er der kommet en konkret vurdering af omkostningen til en omfattende renovering af orglet i Køng Kirke. Tilbuddet er præcist m.h.t. opgavebeskrivelse og vurderet omkostning. Men da den er er relativt stor (samlet 183.957 kr. inkl. Moms) skønnes det nødvendigt at få en udtalelse og vurdering af orgelkonsulenten. Det vurderedes at det ville være for længe at vente med istandsættelsen til 2022 (konsekvens af at vente til næste budget) - og det blev derfor besluttet at indsætte 200.000 (medregnet stipuleret konsulenthonorar) i budgettet for 2021, hvorefter vi vil se på mulige ansøgningsmuligheder og finansiering i det hele taget. Det blev bemærket at reparationen har en garantiperiode på ti år, og at den omfattende renovering dermed finansieringsmæssigt kan ses i dette tidsperspektiv.

 

         Nedenstående orienteringer:

 

3.  Kirkeudvalg:
Planlagt udvalgsmøde den 8. juli, hvor man bl.a. vil se på indretningen af kirkegårdene. Der er enkelte uafklarede områder.

 

4.  Præstegårdsudvalg:
Der er afsat penge til murreparationer. Samtidig er vi i gang med sikring af gravsten - bl.a. på provstegravene. Men vi venter i øvrigt på en omlægning før stenene sikres yderligere. I øvrigt er tidligere besluttede mindre arbejder i gang.

 

5.  Aktivitetsudvalg:
Sommeraften i Køng kirke søndag den 21. juni kl. 19,30 – sommeraften i Svinø kirke søndag den 19. juli kl. 19,30

Planerne og markedsføringen af de to sommeraftener gennemgået.

 

 

6.   Kirkeværge:

Tyveriet i graverbygningen i Køng anmeldt til henholdsvis politi og forsikring - og tyveri og oversigt over det der kræver reparation samt genanskaffelse er godkendt af forsikringen, ligesom der er aftalt en procedure for samling af fakturaer, så der kan ske en samlet fremsendelse af bilag (Carsten samler).

 

7.  Kontaktperson:

MUS-samtaler gennemført - og de viser at medarbejderne er glade for arbejdspladsen. Carsten har overtaget driften af hjemmesiden - som tidligere besluttet. Valgbarhed i relation til funktion som ansat afklaret.

 

8.  Kasserer:

Har afklaret spørgsmålet om Brandsofts funktion. Ikke grundlag for yderligere drøftelse.

Et mindre problem med fuldmagtsgodkendelse i forhold til vores bank forventes nu at være afklaret.

 

9.  Præsterne:

Konfirmationsdatoerne er afklaret - og konfirmationerne sker i tre hold af hensyn til Corona reglerne.

Maren manglede et vidne til konfirmation af en bostedsklient. Det blev afklaret.

 

10.Formand:
Mass prøveopvarmning – syn den 17. juli

Der har været foretaget en afprøvning af opvarmningssystemet i Køng Kirke. Og menighedsrådet blev bedt om en ’subjektiv’ vurdering. Vurdering var:

        Kirken: opvarmning nu ok

        Koret - ofte for koldt

Våbenhuset - for koldt og ikke tilfredsstillende. (vi ved det er vanskeligt med den eksisterende dørsituation - men våbenhuset bruges nu også til kaffeservering efter gudstjenesten - og der er oplevelsen at det er for koldt.

Der afholdes provstesyn fredag den 17.7 kl. 9 (starter i Køng Præstegård).

Den årlige menighedsrådstur springes over i år pga. restriktionerne pga. Corona.

      Drøftelser om præstesituationen i fremtiden.

 

11.Næste møde den 6. august proviant Bent- Erik

 

12. Eventuelt.

Carsten orienterede om, at den antenne som vi tidligere er blevet spurgt om til placering inden i Køng Kirkes tårn ikke fungerer ved en indendørs placering. Derfor afprøves en udendørs placering.

 

13.Lukket møde.   Brev fra kontaktperson - særskilt referat. 

 

Referent Bent-Erik Rasmussen