Udgivet: 06-08-2018

 

Køng-Svinø Menighedsråd arbejdede med visioner og målsætninger lørdag d. 16. september 2017, revideret d. 2/8 2018.

 

Menighedsrådets virkeområder kan inddeles i følgende områder:

Organisering og struktur, aktiviteter, administration af ejendomme, arbejdsgiverfunktion og økonomi.

 

Organisering og struktur:

Vision: Vi tilstræber en effektiv og gennemsigtig struktur

 

Målsætning: Strukturen optimeres og tydeliggøres

- Dagsorden til menighedsrådsmøder opdeles i beslutningspunkter og orienteringspunkter

- Ønsker til dagsordenens beslutningspunkter fremsendes med bilag til formanden senest 10 dage før et menighedsrådsmøde.

- Der afsættes tid til trossnak på hvert 4. menighedsrådsmøde

- Udvalgene bør have større kompetence, således at en større del af behandlingsprocessen ligger i udvalgene

- Der udarbejdes et årshjul v. Bent Erik

 

Aktiviteter:

Vision: Synlighed udadtil – forpligtelse indadtil

 

Målsætning: Aktiviteterne skal være synlige og involverende

- Menighedsrådsmedlemmerne tilstræber at komme i kirke på skift, så der altid er et menighedsrådsmedlem til stede

- Vi forsøger at etablere en mail- og sms-liste. Gennem omtale i kirkeblad, på hjemmeside og facebookside samt i forbindelse med annoncering gøres opmærksom på, at man kan komme på listen ved at give sit telefonnummer eller mailadresse. Det skal formuleres positiv – eksempelvis: Vi har så meget spændende i gang, som vi også gerne vil dele med dig…. el. lign.

- Aktivitetsudvalgets medlemmer skal huske at aftale, hvem der annoncerer.

 

Administration af ejendomme:

Vision: Sognenes ejendomme bør fremstå velholdte uden ekstravagance.

 

Målsætning: Der udarbejdes kirkegårdsplan for begge kirkegårde

Kirke- og kirkegårdsudvalget kommer med oplæg til kirkegårdsplaner.

Oplægget præsenteres på et menighedsrådsmøde.

Efter inputs/kommentarer fra menighedsrådsmedlemmer gennemarbejder kirke- og kirkegårdsudvalget oplægget igen, hvorefter materialet overgives til havearkitekt el. anden professionel person, der herefter udarbejder kirkegårdsplanerne.

Kirkeværgen arbejder sammen med kirke- og kirkegårdsudvalget om dette projekt.

Projektet forventes at kunne budgetsættes i 2019

 

 

 

Arbejdsgiverfunktion:

Vision: Vi ønsker at være en god og udfordrende arbejdsplads

 

Målsætning: Kontaktpersonsfunktionen styrkes

- Suppleanten for kontaktpersonen deltager i medarbejdermøderne og tager referat, der sendes til menighedsrådet.

- Vi ønsker fortsat nærhed og rummelighed.

- Frister overholdes og opgaver videregives om nødvendigt af kontaktpersonen til andre

 

Økonomi:

Vision: Økonomisk ansvarlighed

 

Målsætning: Præcise og forståelige budgetter udarbejdes

De forskellige udvalg – herunder også aktivitetsudvalget bør i god tid forud for budgetlægning fremsende ønsker til budgettet til kassereren.